درباره انجمن

انجمن علمی کودکان استثنایی ایران، در سال 1368 تاسیس شد. و بعد از مدتی وقفه، با آیین نامه ای جدید، حیات تازه خود را از سال 1387 آغاز کرد. و به فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی پرداخت.

انجمن علمی کودکان استثنایی ایران، با هدف شناخت و شناساندن کودکان استثنایی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به آنان، به فعلیت خود ادامه می دهد.

لازم به ذکر است انجمن علمی کودکان استثنایی ایران، پس از تاسیس، در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است.